OK! Magazine & SPLAT “Desert Vibes” Party

Invite Only – OK! Magazine & SPLAT “Desert Vibes” Party hosted by Emma Kenney.